Logo Header Logo Header

Algemene verkoopsvoorwaarden

BESTELLINGEN EN CONTRACTEN

Elke mondelinge of schriftelijke bestelling van de koper veronderstelt zijn volledige aanvaarding van de huidige voorwaarden die het contract zullen beheersen met uitzondering van alle andere specificaties, behoudens schriftelijk akkoord ondertekend door beide partijen. Er wordt in het bijzonder bepaald dat de koper er van afziet zich te beroepen op zijn eigen aankoops- of verkoopsvoorwaarden.

PRIJS

Al onze offertes en prijsaanbiedingen vervallen automatisch twee maanden na hun uitgifte, behoudens aanvaarding door de koper binnen deze termijn. Al onze prijzen worden vastgesteld zonder inbegrip van de taksen, vanuit onze kantoren.

Dienst Na Verkoop (DNV)

De tussenkomst van ons personeel wordt gefactureerd op basis van €65,00/werkuur/persoon met een minimum van 30 minuten en vanaf elk begonnen kwartier, tenzij anders gestipuleerd in de offerte. De tussenkomst voor programmatie, telefonische support, instelling van netwerken, modems, routers en andere TCP/IP toepassingen wordt gefactureerd aan 95,00€/werkuur/persoon met een minimum forfait van €25,00. De verplaatsingskosten worden gefactureerd volgens regio's te bekomen op aanvraag. Hierop is geen enkele disconto van toepassing.

BETALING

Onze facturen zijn op de aangeduide vervaldatum, en bij gebrek hieraan, contant betaalbaar in de zetel van onze vennootschap. Elke onbetaalde som op de vervaldatum, brengt automatisch en zonder ingebrekestelling een interest op met een maandelijkse rentevoet van 8%. Bovendien veroorzaakt het betalingsgebrek op de vervaldag in hoofde van de koper de verplichting tot betaling van een conventionele forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van de verschuldigde hoofdsommen, met een minimum van €65,00 per factuur. De afgifte van handelseffecten door de koper als betaling kan in geen enkel geval een afwijking inhouden op de huidige bepalingen. Kosten die door deze betalingswijze worden veroorzaakt, blijven uitsluitend ten laste van de koper.

Het materiaal blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de rekeningen, interesten, en alle verschuldigde bedragen inbegrepen, werd voldaan.

LEVERING EN AANVAARDING

De leveringen van de bestelling gebeuren vanuit onze magazijnen. De verkochte goederen worden op kosten en risico van de koper getransporteerd, zelfs indien deze ons belast om in zijn plaats een vervoerder te kiezen. De leveringen worden door de koper aanvaard op het ogenblik van de afgifte van de leveringsbon die onze zendingen vergezelt.

De conformiteit van het gekochte materiaal kan slechts betwist worden voor zover zij het voorwerp uitmaakt van een schriftelijk protest van de koper binnen een maximum termijn van drie dagen na ontvangst van de goederen.

Bij het vaststellen van beschadigingen aan franco geleverde goederen, moeten deze vaststellingen vermeld worden, bij ontvangst van de goederen, op de formulieren van de transporteur, daar in dat geval de klant klacht moet neerleggen bij die transporteur.

LEVERINGSTERMIJNEN

Wij stellen alles in het werk om de gevraagde of overeengekomen leveringstermijnen te eerbiedigen. Indien wij nochtans zelf afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers, kunnen wij, hetgeen erkend wordt door de koper, geen enkele waarborg bieden omtrent de eerbiediging ervan en zal het gebrek aan levering op de vastgestelde datum nooit een essentiële inbreuk uitmaken op het contract.

Vertragingen in de levering kunnen dus nooit de annulering van de overeenkomst door de koper rechtvaardigen, noch de toekenning van een schadevergoeding in zijn voordeel, behoudens en behoorlijk bewezen, zware fout in onze hoofde.

KEURINGEN

De mogelijkheid bestaat dat de installatie nog wordt gekeurd door een externe geaccrediteerde instelling

WAARBORGEN

De waarborg op alle goederen bedraagt 12 maand vanaf levering, behalve wanneer dit anders door de fabrikant gestipuleerd wordt.

Deze waarborgen zijn slechts van toepassing voor zover het gebrek waarover de koper zich beklaagt, schriftelijk binnen de termijn door hem wordt aangezegd en dat bewezen is dat het materiaal gebruikt en geplaatst werd overeenkomstig de instructies van de fabrikant, en geen sporen van fysische of elektrische beschadiging noch van herstelling door anderen dan de leverancier, vertoont.

Op batterijen wordt geen waarborg voorzien.

BETWISTING EN GESCHILLEN

Alle verbintenissen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomsten tussen ons en onze koper, moeten in Aalst of Dendermonde worden uitgevoerd.

De Hoven en Rechtbanken van dit gerechtelijk arrondissement worden, bovendien, door de koper en de verkoper erkend als zijnde uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die betrekking hebben op de interpretatie of de uitvoering van onze contracten alsmede van huidige algemene voorwaarden.

Zij zullen uitsluitend het Belgisch recht toepassen en voorrang geven aan de tekst van huidige voorwaarden zoals deze opgesteld zijn in de Nederlandse taal in geval van discussie over haar zin of draagwijdte

Contact

Evenbroekveld 9

9420 Erpe-Mere

Tel: 053/41.71.72

Fax: 053/41.71.74

Mail: info@cobra-technology.be

Wettelijke Info

IBZ-erkenning:
20 1455 03

Certifiëring:
INCERT B - 1655/a

Ondernemingsnummer:
BE0877.775.566